Call voor wetenschappelijk onderzoek in het forensische veld

De Stichting Vrienden van Oldenkotte zet een call uit in het forensische zorg veld voor wetenschappelijk onderzoek. Het thema is in principe vrij, maar moet duidelijk aansluiten bij de doelen en criteria van Stichting Vrienden van Oldenkotte, dat wil zeggen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de forensische zorg. Een voorstel voor een langlopend project met deelprojecten en / of een promotietraject behoort tot de mogelijkheden.

Doel Stichting Vrienden van Oldenkotte

Het doel van de Stichting Vrienden van Oldenkotte is het stimuleren van forensisch psychiatrisch onderzoek door onderzoekers bij elkaar te brengen en budget beschikbaar te stellen. Daarnaast worden met name in Oost-Nederland extra activiteiten in de forensisch psychiatrische zorg gefinancierd die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd. Dat kan een activiteit zijn, maar ook apparatuur of het ontwikkelen van een specifieke module (bijvoorbeeld e-health). De geboden ondersteuning is dus niet bedoeld om bestaande budgetten te vervangen, maar is uitdrukkelijk een aanvulling daarop. De huidige call is enkel gericht op de financiering van de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.

Criteria voor onderzoeksvoorstel:

  • Het onderzoek heeft praktische relevantie; het levert nieuwe inzichten op en / of kan leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van de forensische zorg in Nederland.
  • Het onderzoek is wetenschappelijk relevant; het voegt iets toe aan bestaande kennis - Het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd.
  • De methode van het onderzoek is helder beschreven, uitvoerbaar en passend bij het onderzoeksdoel.
  • De indieners laten zien over de benodigde expertise te beschikken die nodig is voor het uitvoeren van het project (bijvoorbeeld getuige eerdere publicaties).
  • De privacy en veiligheid rond participantendeelname en -werving, informed consent en verzamelen, gebruik, opslag en eigendom van gegevens is of wordt voldoende gewaarborgd.
  • De begroting is realistisch.

In het projectvoorstel dienen alle bovenstaande criteria aan bod te komen. Tevens dient er een concrete tijdsplanning inclusief mijlpalen en gedetailleerde begroting te worden opgenomen.

Op te leveren resultaten

Wetenschappelijke artikelen en indien mogelijk daaraan gekoppeld producten die de forensische praktijk kunnen verbeteren (bijvoorbeeld een instrument, methode, handreiking, richtlijn). Producten ter verbetering van de forensische praktijk moeten uiteindelijk zoveel mogelijk vrij beschikbaar komen voor het hele veld, dus niet voor bijvoorbeeld één instelling.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor deze call bedraagt maximaal €300.000 euro, te verspreiden over een periode van minimaal twee en maximaal 5 jaar.

Wie kan indienen?

In principe kan iedereen indienen, mits voldoend aan de criteria. Er moet minimaal één persoon bij het onderzoek betrokken zijn die zelf werkzaam is in een forensische instelling om de kans van slagen van het onderzoek te vergroten. Verder is het een vereiste dat er een universiteit of hogeschool bij het project betrokken is. Samenwerking tussen instellingen wordt sterk aangemoedigd.

Procedure

Inschrijven op deze call kan door het insturen van een projectvoorstel, waarbij gebruik dient te worden van het format projectvoorstel call 2023. Dit format dient volledig te worden ingevuld. Hierbij geldt per onderdeel een maximum aantal woorden. Het is mogelijk om een aanvullend document met een meer gedetailleerde begroting bij te voegen.

De sluitingsdatum voor het indienen van een projectvoorstel is 1 juli 2023.

De voorstellen zullen eerst worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Vrienden van Oldenkotte op basis van bovenbeschreven criteria. Vervolgens worden maximaal drie inzendingen geselecteerd en voorgelegd aan externe reviewers. De feedback van deze reviewers zal worden teruggekoppeld aan de indieners waarop een repliek dient te worden geschreven. Mogelijk worden er hierna nog aanvullende vragen gesteld door bestuursleden van de Stichting Vrienden van Oldenkotte tijdens een interview. De uiteindelijke beslissing om een voorstel wel of niet te honoreren, wordt gemaakt door de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Oldenkotte op basis van de initiële beoordeling, de feedback van reviewers, de repliek en het eventuele interview.

Voorlopige planning
1 Juli                   Deadline indienen voorstel
15 September   Selectie voorstellen en beoordeling door reviewers afgerond
15 Oktober        Indienen repliek
1 December      Toekenning

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kelders en/of Vivienne de Vogel via stichtingvriendenvanoldenkotte@transfore.nl