Stichting Vrienden van Oldenkotte

De Stichting Vrienden van Oldenkotte is opgericht op 18 juli 2003 en verleent gerichte steun binnen de forensische psychiatrie. De oorsprong van de Stichting ligt in stichting Oldenkotte en zijn rechtsvoorgangers. Aanleiding voor de oprichting was de liquidatie van de Van Ouwenaller Vereniging (VOV) en de Stichting tot Steun aan de Van Ouwenaller Vereniging.

Doel Stichting Vrienden van Oldenkotte

Het doel van de Stichting Vrienden van Oldenkotte is het stimuleren van forensisch psychiatrisch onderzoek door onderzoekers bij elkaar te brengen en budget beschikbaar te stellen. Daarnaast worden met name in Oost-Nederland extra activiteiten in de forensisch psychiatrische zorg gefinancierd die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd. Dat kan een activiteit zijn, maar ook apparatuur of het ontwikkelen van een specifieke module (bijvoorbeeld e-health). De geboden ondersteuning is dus niet bedoeld om bestaande budgetten te vervangen, maar is uitdrukkelijk een aanvulling daarop.

ANBI

De Stichting krijgt haar middelen uit giften, subsidies, legaten en opbrengsten vanuit liquide middelen. De belastinginspecteur heeft de Stichting desgevraagd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in art. 24 lid 4 van de successiewet. Door deze rangschikking betaalt de Stichting bij te belasten schenkingen of verkregen nalatenschappen een aanmerkelijk lager belastingtarief. Tevens geldt er een hogere vrijstelling voor successie- en schenkingsrechten.

De statutaire zetel van de Stichting Vrienden van Oldenkotte is Rekken, gemeente Berkelland.

Fiscaal nummer

Het RSIN-nummer is 816072346

Bestuurssamenstelling

Per 1 juli 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • De heer A.J. Gerritsen, voorzitter
  • De heer J. Ruiter, penningmeester
  • De heer E. Gritter, secretaris
  • De heer J.A. van Vliet, algemeen lid van het bestuur
  • De heer F. Kortmann, algemeen lid van het bestuur
  • Mevrouw V. de Vogel, algemeen lid van het bestuur
  • Mevrrouw S.M. Kelders, algemeen lid van het bestuur


Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken pro-deo voor de Stichting.