E-Health Transfore

Ontwikkeling en implementatie E-Health

Transfore ontwikkelt E-Healthinterventies, implementeert die in de eigen organisatie en stelt ze ter beschikking aan het werkveld. Hierbij is het de ambitie van Transfore om in het werkveld een voorloper te zijn op het gebied van de inzet van E-Health in de FGGZ.

Resultaten

In de eerste fase van het project is een visie ontwikkeld op E-Health en zijn keuzes gemaakt m.b.t. te ontwikkelen E-Healthtoepassingen. Tegelijkertijd is een aantal materiële en immateriële randvoorwaarden (denk aan geluidsboxjes bij pc’s en scholing) gerealiseerd.

Door samenwerking te zoeken met Minddistrict, de platformaanbieder waarop de E-Healthtoepassingen werden aangeboden, en andere instellingen voor forensische ggz (fggz) is het gelukt om binnen een zogenaamde Roadmap, waarvoor al financiële middelen waren om een drietal modules te ontwikkelen: de module psycho-educatie persoonlijkheidsstoornissen voor de forensische doelgroep, de module delictketen en delictpreventie en de module dialectische gedragstherapie. De modules psycho-educatie persoonlijkheidsstoornissen voor de forensische doelgroep en de module delictketen en delictpreventie  worden sinds eind 2013 tot heden bij Transfore en binnen diverse andere instellingen voor fggz ingezet en maken het voor patiënten mogelijk om een deel van hun behandeling online te doen. Vanwege een onvoorziene kwestie met auteursrechten, mag de module dialectische gedragstherapie nog niet gebruikt worden.

Omdat een groot deel van de ontwikkelingen is gefinancierd met andere middelen dan die door Stichting Vrienden van Oldenkotte ter beschikking zijn gesteld, is in oktober 2014 een herbestemming voor het bedrag aangevraagd. Doelstelling daarvan was het verder bevorderen van gebruik en implementatie van E-Health in binnen Transfore. Ook zou een oriëntatie op het realiseren van aanbod voor naasten van patiënten onderzocht worden.

De herbestemming werd akkoord bevonden en sindsdien is er extra geïnvesteerd in scholing van medewerkers, het promoten van E-Health bij patiënten, het starten met beeldbellen en het inbedden van E-Health in de zorgprogramma’s.

Daarnaast heeft niet alleen een oriëntatie op een aanbod voor naasten plaatsgevonden, maar is deze ook gerealiseerd in de vorm van de module “betrokken omgeving forensisch”. Deze module is erop gericht om naasten van patiënten te ondersteunen in hun rol als naaste.

Op dit moment (september 2016) werken wekelijks zo’n 50 patiënten online aan hun behandeling en maken enkele naasten gebruik van de module “betrokken omgeving”.