Aanvraag onderzoek Call 2023

Aanvrager
Naam, functie en organisatie
Beschrijf wat met het onderzoek wordt beoogd en wat de onderzoeksvragen zijn. (max 500 worden)
Beschrijf de relevantie van het onderzoek voor het forensische veld en de wetenschappelijke relevantie. (max. 1000 woorden)
Beschrijf de onderzoeksopzet, de beoogde onderzoeksgroep, inclusie en exclusiecriteria, meetinstrumenten, procedure, analyses. (max. 1000 woorden)
Beschrijf zo concreet mogelijk de beoogde start- en einddatum, de mijlpalen binnen het project, het datamanagement plan en eventuele ethische toetsing. (max. 1000 woorden)
Begroting
(max. 500 woorden)
personele en materiële kosten, participantenvergoeding, etc.
Bedrag
Beschrijf zo concreet mogelijk de producten die het onderzoek oplevert en de disseminatie daarvan. (max. 500 woorden)
Noem de namen en werkgevers van alle betrokkenen en beschrijf waarom deze onderzoeksgroep dit project succesvol kan uitvoeren. (max. 500 woorden)